讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北宋名相李沆是怎样的人 历史如何评价李沆

来源:讲历史2018-02-04 15:24:27责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】李沆(hàng)(947年―1004年7月23日),字太初,洺州肥乡(今属河北)人。北宋时期名相、政治家、诗人。太平兴国五年(980年),李沆登进士第,任将作监…

hàng(hà ng)(947nián 1004nián7yuè23),tàichū,míngzhōuféixiāng(jīnshǔběi)rén běisòngshímíngxiàng zhèngzhìjiā shīrén 

tàipíngxìngguónián(980nián),hàngdēngjìnshì,rènjiāngzuòjiānchéng tōngpàntánzhōu,zhàozhíshǐguǎn lèiqiānzhìshìlángjiāntàibīn,dǎotàizhàohéng(sòngzhēnzōng) zhìdàosānnián(997nián),zhēnzōngwèi,bàishìláng cānzhīzhèngshì xiánpíngyuánnián(998nián),bàipíngzhāngshì jiānxiūguóshǐ xiánpíngèrnián(999nián),gǎizhōngshūshìláng,bàidōngjīngliúshǒu xiánpíngnián(1001nián),jiāménxiàshìláng xiánpíngnián(1002nián),jiāshàngshūyòushè 

jǐngyuánnián(1004nián),niánshí,zèngtàiwèi zhōngshūlìng,shìhàowénjìng qiánxìngyuánnián(1022nián),pèixiǎngzhēnzōngmiàotíng wéizhāoxūnèrshígōngchénzhī kāngliùshínián(1722nián),cóngdàiwángmiào 

hàngqīngjìngwéizhìguó,zhùzhòngshì,yóuwéizhùjièchúrénzhǔjiāoshēzhīxīn yǒu shèngxiàng zhīměi,shǐchēngwéixiàng guāngmíngzhèng ,wángzhīchēngwéi sòngdàizhùshízhīchén   quánsòngshī shīsānshǒu 

<rb>北</rb><rt>běi</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>沆</rb><rt>hàng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>评</rb><rt>píng</rt><rb>价</rb><rt>jià</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>沆</rb><rt>hàng</rt>

    shǐpíngjiàhàng

zǒngpíng

hàngzuòwéiběisòngtàizōng zhēnzōngliǎngcháodemíngchén,yǒu shèngxiàng zhīměi shǐzànwéixiàng guāngmíngzhèng ,zhìzài cángshū zhōngjiānglièwéi zhōngchéngchén ,wángzhīchēngwéi sòngdàizhùshízhīchén  qīngjìngwéizhìguó,zhùzhòngshì,yóuwéizhùjièchúrénzhǔjiāoshēzhīxīn,zhèduìwěndìngsòngchūdenèizhèngwàijiāo zhìshēchǐ āndìngmínxīndōudàoledezuòyòng 

dàipíngjià

bǐng:érzhìgōng 

zhàoguāng: hàng sòngshí,jiējiāshì  hàngfēngduānníng,zhēnguìrén 

liàng:wàixiōngwéikǒupáo 

zhàohéng: qīngzhēnzhǎngzhě  hàngwéichén,zhōngliángchúnhòu,shǐzhōng,xiǎngxiá寿shòu!

wángdàn:wénjìngzhēnshèngrén 

zhāngyǒng:bǎngzhōngrénzuìduō,shènzhòngyǒuwàng,wénjìng(hàng) shēnshěnyǒu,zhèntiānxià,wánggōng(dàn) miànshétíngzhēng,yǒufēngcǎi,kòugōng(zhǔn) 

yáng亿:shèngzuò,làiyuán dǐngsān,yóutiānzhù xuānyóu,kāngshù yǎnzhíyǒuquè,zhòngshānshì xiǎnyǔnxiàngguó,guāngjun1 míngliàngcǎi,shījīngwén dàolèishǐzhí,zhèngfén bǎigōngshíài,jiǔliúdòngfèn gōngfēng,shúhuò gōngyánlán,rénmèi wénchéngdiǎn,xuétàn xiàng    !cāngchì?gōngxīnchèng,zhòngqīngchéngxuán gōngdàoyóulóng,zuànyǎngjiān gōngzǎi,shíqiónghuàyuán āizāizhérén,yǒngnián,réncén,jiē gōngbēiwànqǐng,hányǒng rénguǐyuán,dàijiànshìjiā gōngqiángshùrèn,yīnkǒngxiá gōngzhǎngjun1,píngzhāngbǎikuí zhíyōubiān,fěigōngjìncuì zhérénwěi,èrshùshēng táolièlínsàng,yōufèngsuì gōngzhèng,gāolǎnglìngzhōng míngzèngzhì,bāoxiǎnyōng shíshìyóuyòu,jiǔyuánfēng 簿zàng,dōuchéngchuòchōng bēimíngchējiézhé,shǐbānjiànliè língérjiàdiànchè,míngjīngpiāochǔwǎnyān rénshēngzhīgòngjìn,wéimíngmiè mángzhīluòzhī,quántáilánglǒngshùwēi 宿xiǔcǎoduǎncháo,cāngyānmíngniǎofēi gǒushìzhězhīzuò,fēigōngguī?

:wǎngshuòwàng,bīndōngcháo
tiānfēi,shǒudēngzǎi xiánpíngzhīzhì,shízhejiāmóu fāngzhèngduāncháo,yánzhòngzhèn shǐzhōngdài,guànshí 

guāng:yòuwénwénjìnggōngwéixiàng,zhìfēngqiūménnèi,tīngshìqiánjǐnróngxuán,huòyántàiài gōngxiàoyuē: dāngchuánsūn,wéizǎixiàngtīngshìchéngài,wéitàizhùfèngtīngshìkuān   !xiánzhīshēnmóuyuǎn,yōngrénsuǒzāi!

ōuyángxiū:zǎixiàngméièrshínián,néng使shǐrénzhǔzhuīxìnyán,dào?

shì:chénzhízhōngěr,zhìgōng,yóunéngxìnzhǔshàng,gōngcáishíérzhīxīnxié?

<rb>北</rb><rt>běi</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>沆</rb><rt>hàng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>评</rb><rt>píng</rt><rb>价</rb><rt>jià</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>沆</rb><rt>hàng</rt>

liúānshì: běncháomíngxiàngduō,ránzuìchénzhě,wéihàngchéngxiàng  hàngzàizhèng,bàoguó,wéifāngsuǒshànghài,qiēhángěr ...shīyán,rányǒushēn qiězōngzhīshí,jīngbiànduō suǒ,shìwěn便biàn zhènglǎokànbìngduō,yòngyàozhìmènglàngshārén qiěxiǎohài,dànduōěr hòurénzhī,suíqīnggǎi,hàifēnfēn 

ānguó:wénjìngdànrán,wánggōng(wángcéng)yǎnrándòng,bǐng,yòuzhīxué,shìjiǔfènwèirén 

mèng:wénjìnggōnghàngwéixiàng,zhuānfāngyánzhònghòuzhènzào,yóurénlùnshuōduǎnzhǎng 

wángchēng:hàng wángdànxiàngxiàngzhāngshèng(sòngzhēnzōng),jun1chénwéi,shàngyīnyángfēngshí,xiàshuǐpíngcǎomào,wài便biànsǒng,nèifēng,zhēnzǎixiàngzhīzhí,érhàngyóuzòushuǐhàndàozéizhīshì,fángrénzhǔchǐxīn,xiānshíyuǎngài 

wángshípéng:tàitàizōng,zhàozàosòngzhījiāzhě zhēnzōngrénzōngzhìlièshèng,shǒusòngzhījiāzhě xiānzhèngchén,ruòfànzhì zhàozhī,xiàngzàosòngzhījiāzhě zàizhēnzōngshí,yǒuruòhàng wángdàn kòuzhǔn zàirénzōngshí,yǒuruòwángcéng  yǎn hán fànzhòngyān zhī,xiàngshǒusòngzhījiāzhě 

: hàng wángdànzàizhēnzōngshíjǐnshǒu...jǐnshǒuwéixián,míngzhòngdāngshì, érhàngshíshùrénzhě,shǒumíng,érshízhìchēng  shǒuyòngrén,ruòhàng wángdàn wángcéng jiǎn  hán guāng gōngzhezhīwéixiàng,ránkǎogōngxiào,yànréncái,běncháowéiyòngrénzhījué 

hóngmài:wénjìngzhōngwàisuǒchénqiēbào,yún: bàoguó  liùjun1,gàifēiyángmíng,liǎorán使shǐxiǎozhě,zhēnmíngshìyīngzǎi!yuēshìshìzāi?

 zhūlèi : wénjìngzhīzuò ruòyǒuxué,便biànzuòsāndàishì
zhēnzōngwǎnniányǒuděngshì! tányuànshuōwénjìngméikǒupáoshì,hǎo,wèizhèn ránxìngshì,jiēluòpiān 广guǎngqiúyǒudàoxián,xìngzhìzhì?

zhōng: ránwángānshí zhānghòu(zhāngdūn)zhīyòngxiǎorén,yòuruògōnghàng wánggōngdànjǐnshǒuzhīwéiyǒu  gàiwénjìng(hàng) wángwénzhèng(wángdàn)dāngguó,huáérshàngzhìshí,jiǎngtián退tuìérchùbēnjìng,shìtónglièyǒuxiàngmǐnzhōngzhīqīngjǐn,zhèngyǒuwángcéngzhīzhònghòu,táijiànyǒuzōngdàozhīzhìzhí,xiàngyǎngchénghúnhòushízhīfēng,wéitiānshèng jǐngyòujìnzhīyòng suījìnshēnzhīlùn,táijiànzhīfēngcǎi,dàoxuézhīshù,zhīwén,fēiruòqìngláibǐngbǐngguān,érgāngjiēzhěngránwěn,bīngjiāo,cáikuì,guānrǒng,shì,suīqìngzhīshèng,yǒusuǒ  érsòngcháozhīzhǐwéixiǎorénzhě,qīnruò(wángqīnruò) dīngwèishǐ  dāngshízhīèrzhījiānzhě,wángdàn hàngér  língzhōuzhī,dāngchénzhīyánwéishì,érhàng yáng亿zhīyánwéifēi 

tuōtuō: zhēnzōngyīngzhīzhǔ chūjiànwèi,xiàngchénhàngcōngmíng,duōzuòwéi,shùzòuzāichǐxīn,gàiyǒusuǒjiàn  hàngwéixiàng,zhèngguāngmíng,fénfēngfēizhīzhàorénzhǔzhī,qǐngqiānlíngzhōuzhīmínduó西xiàzhīmóu,kuìzǎixiàngzhīrèn hàngchángwèiwángdàn,biānhuàn,rénzhǔchǐxīnshēng,érshēng  shénxiāndǎozhīshìjiāngzuò,hòuwángqīnruò dīngwèizhīguǒshòunìng yòugàozhēnzōngyòngxīnjìnshìzhīrén,zhōngwàisuǒchénhàijiēbàozhī,hòushénzōngxìnyòngānshí(wángānshí)biàngèngzhīyán,xùnzhìfénrǎo shìchēnghàngwéi shèngxiàng ,yánsuīguò,chéngyǒuxiānzhīzhě!

zhūyuánzhāng:zhēnzōnghàoxiánjun1,chūxiànghàng,wénzāi,xīnyóucúnjǐng 

hányōng:shànglùnrén,ruòhàngzhīfēngfànduānníng ruòzhīxuéfèngqīn,jiēérxiǎnzhě 

cónglán:chénchángguānzhīcáoyùn,tángchēngliúyàn sòngchēnghàng liúyànzhī,yányòng
hàngyùnchuán,lìngzǎiyánhuí suǒchēngshàn 

áoyīng:!èrgōng(fān hàng)wèinéngzhíchén(què)zhī 

shàojīngbāng: guānyǐnzhúfénzhàozhīshì,wèichángtànwénjìngzhīfēngliè fēngháiyóuměishì,zhuìshèngdiǎn,érkuàngfénzhī fēicúnxīnzhīkuòrán,tàigōngsuǒjiànzhīquèrán,wèiyǒuhàidòngzhōngzhě qiěliúshìwéizhě,zhìwēi,zhìbēi,xìngzhìyuǎn biǎnbiǎnzhīshízhībēi,pén érxìngjǐngmǐntōngxiǎoshūhàn,zhèngzhījiànzhào hàngzhīxiānjiàn,wéiyīnquèshuāngzhīwēi,érqiěmínglúnzhīzhǐ zhīkěncóngtán,yáng亿zhīcóngcǎozhì,shìjiēwénfēngérzhě shúwèishízhīcuò,guānzhīshī  hàngzhīlùn(zhǐhànglùnzòuzhīshì),wàndàisuǒzhānyǎng 

guīyǒuguāng:rénzhǔwéizhīgǎiróng,jiānméngwéizhī,wénzhīérgǎnkuī,zhèngzhízhīchén zài,ruòpái shékǎn yǐn huàizhīlèi,jiēyánzhèngzhí zhě,àn xiāowàngzhī  sòngjǐng zhāngjiǔlíng zhì hàng fànzhòngyān gāngzhīshì 

<rb>北</rb><rt>běi</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>相</rb><rt>xiàng</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>沆</rb><rt>hàng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>评</rb><rt>píng</rt><rb>价</rb><rt>jià</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>沆</rb><rt>hàng</rt>

luòwèn:cháng sòngshǐ zhìhàngyǐnzhúfénzhào,yuē: dàndàochénhàngwéi  suíqǐn érliúchéngguīdàijiē使shǐmíng,wángdànzhízhī,suízhǐ wèichángtànjun1chénxiàngzhīshèng 

zhì:shèzhēnyuèshìzhīrén 

wángzhī: sāndàixiàzhīcái,qiúyǒuyōngzhěxiān guǎyánshèndòng,yòngrénwéinéngérshì
mínzhībìng,yánshàngérxuànēnwēichùxiǎoxiǎogōng,biānjiāng便biànzhī,yuǎn yǒucáocānzhījiǎnjìngérchí,yǒusòngjǐngzhījìngzhèngér耀yàolián qiúzhīxiàngruòzhě,kuàngshìérxià,wéihàngwéijìnzhī  kāiyuánhòu,běiréncáitàichū liúzhī(liúānshì) jun1shí(guāng)zhě,gàichénxīngzhījiàněr  zhōuyíng wángyīngzhīshīwèizhōngshū, zhāngxián hàngzhījiù,yòuzāi?hàngzhīyányuē: shǎoyǒuyōuqín,wéijǐngjiè  shìxiènèiníngwàihuànzhīxiéshuō hàngzhě,sòngdàizhùshízhīchén,érshìzhīshùyān? wénjìngyányuē: wèi,wéizhōngwàisuǒchénhài,qiēbào,bàoguó  suǒwèichénzhě,dàoshìjun1 dāngzhī  wénjìngzhī,jiǒngchūyáoyuánzhī(yáochóng) jìng(zhì) jun1shízhībiǎo,yuǎn  wéiwénjìngdāngguózhīxià,fěiméixún céngzhìyáozhīpíngwángqīnruòlièshìcóngérgǎnshòujiānzhāngxián kòuzhǔnzhīkàngzhíérxiāolièsuǒguójiāzhīyuánzhězhì wénjìngméi,sòngnǎiduō,shézhēngxióng,érjiāoyuánzhī,néngníngchùyuánguāzhīxià 

yīngtài:sòngchénhàngzhīyányuē: rénzhǔdāngzhīfāngjiānnán,dǎo,bìngzuò  éryǐnzhīxùntàijiǎ,yuē: hānhéng,shíwèifēng  jiēzhīliángguī,wángzhījiǒngjiè 

 dàiqúnyīng :pānměizhēngduō,hàngxiānjiànzhīrén 

càidōngfān:língwéi西yàosāi,qīng liàngshū,yánzhīshènmíng,érzhāngxián hàngděng,zhǔzhāng,shíshūshēngwèitáněr 

dōngfāng:xiánpíngzhūxiàngzhōng,hàngwéixiàngshíjiānzuìzhǎng,zuìshòuxìnrèn  xiánpíngshí,wàiyǒudāndesāorǎo西xiàdegōngluè,nèiyǒuzhōuwángjun1lǐngdeshìbīngpànluàn,fēiniánhàosuǒxiǎnshìyàngdeqiētàipíng dànzhēnzōngzàixiánpíngchūzhèngshí,méiyǒurènyòngxiǎorén,cháotíngméiyǒushéténg,zhèyīngzàixiánpíngshíshǐzhōngwéixiàngdehàngyǒuqiēguān,shìjiǔyǒu shèngxiàng zhī hàngqīngjìngwéizhìguó,quèyǒuzhīchù 

wángruìlái:sòngdàidejun1chénzuòxiàdezǎizhuānzhèng,shíyóuhàngzhàoshǐ 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

秒速时时彩 欢乐生肖 三分快3 澳洲幸运10开奖结果 极速快乐8 幸运飞艇官网 PK10牛牛 欢乐生肖 全球彩票开户 安徽快3计划