讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

明末孙承宗为何76岁的高龄会被马活活拖死

来源:讲历史2018-01-02 17:23:35责编:Ad a人气:
字号:小号|大号
【内容导读】孙承宗是明朝末年杰出的军事战略家,而且还是曾经是明熹宗朱由校的老师。孙承宗早年的时候在自己的县里为学生讲学,后来因为常常来往边关的缘故,因此经常和一些老兵交谈,…

sūnchéngzōngshìmíngcháoniánjiéchūdejun1shìzhànluèjiā,érqiěháishìcéngjīngshìmíngzōngzhūyóuxiàodelǎoshī sūnchéngzōngzǎoniándeshíhòuzàidexiànwéixuéshēngjiǎngxué,hòuláiyīnwéichángchángláiwǎngbiānguāndeyuán,yīnjīngchángxiēlǎobīngjiāotán,shìsūnchéngzōngyǒuhuìlejiědàolebiānfángdexiēzhīshí gōngyuán1406niándeshíhòu,sūnchéngzōngkǎozhōnglejìnshì,shìkāishǐcháowéiguān 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>末</rb><rt>mò</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>承</rb><rt>chéng</rt><rb>宗</rb><rt>zōng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt>76<rb>岁</rb><rt>suì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>龄</rb><rt>líng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>拖</rb><rt>tuō</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt>

sūnchéngzōnghuàxiàng(wǎngluò)

míngzōngwèizhīhòu,sūnchéngzōngyǒuduànshíjiānchōngdāngjiǎngguān,míngzōngměitiāntīngsūnchéngzōngjiǎng,jiàoshēnshòu,shìjiùwàideguānzhàosūnchéngzōng hòuláicháozhōngdechéndōurènwéisūnchéngzōngyǒujun1shìfāngmiàndecáinéng,shìtuīsūnchéngzōngzhǔchíliáodōngdebiānfángshì,dànshìmíngzōngxiǎngsūnchéngzōngkāi,shìjuélechénmendeqǐngqiú gōngyuán1622niándeshíhòu,qīngbīngzàiqīn,yuánběndebīngshàngshūzhèngmíngtóujiàng,shìmíngzōngjiùrènmìngsūnchéngzōngwéibīngshìláng 

sūnchéngzōngshàngrènzhīhòu,duìmíngzōngchūleduōjiàn,duìmíngcháoniándebiānfángshìdàolexiǎnzhedegāozuòyòng sūnchéngzōngzhīrénshànyòng,míngcháoniándegànjiāngdōushìzàizhèshíbèizhòngyòngde hòuláisūnchéngzōngyòuqǐngzuòleshī sūnchéngzōngzuòzhènliáodōngdenián,tiānjīnxúnbānghuá dēngláixúnyuányáoxiàngyīng,shǒuzhùlefāngdepíng 

hòuláiwèizhōngxiánkànsūnchéngzōngdegōngláofēichánggāo,jiùxiǎngpānsūnchéngzōng,jiùpàirénsūnchéngzōngànshì,dànshìsūnchéngzōngjiùméishuōshíme wèizhōngxiányīnhènsūnchéngzōng,shìjiùràngrénzàimíngzōngdegēnqiánjiāngsūnchéngzōngdehuàihuà,huǐsūnchéngzōng,zuìhòusūnchéngzōngguānhuíxiāng míngzōnghòumíngzōngwèi,hòuyuánchónghuànqīngbīngjiǎng,qīngbīngyǒuzàijìngōng,cháozhōngchéndōujiànmíngzōngsūnchéngzōnggěizhàohuí,shìsūnchéngzōngzàiliǎngwǎnkuánglán dànshìlùn,míngcháodeshì,sūnchéngzōngzuìhòuchēngbìngxiǎngguānhuíjiā,zāodàomíngzōngdejué hòuláisūnchéngzōngzàigāoyángzhùlenián,míngzōngduōxiǎngzhàoyòngdōubèijuéjuéle 

zuìhòuqīngbīngjìngōnggāoyáng,sūnchéngzōngdàizhequánjiārénshǒuchéng,chéngménbèigōngzhīhòuquánjiāréndōubèizhàn,sūnjiābǎirénzàizhèzhànzhōngsàngshēng 

sūnchéngzōngzěnmede

 sūnchéngzōngdewǎnniánguòdebìngshùnsuí,qīngbīngzàiguāndeshíhòu,jīngguāndesūnchéngzōngbèimíngzōngzhòngxīnzhàoyòng,suīránzhòngxīnshōulexiēshī,dànshìzhèzuòyòngshuōshìbēishuǐchēxīn,jiùnányǎnmíngcháojiāngshāndetuíshì 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>末</rb><rt>mò</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>承</rb><rt>chéng</rt><rb>宗</rb><rt>zōng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt>76<rb>岁</rb><rt>suì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>龄</rb><rt>líng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>拖</rb><rt>tuō</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt>

sūnchéngzōngníngyuǎnzhàn(wǎngluò)

shìsūnchéngzōngjiùxiàngmíngzōngchēngbìngqǐng,dànshìzhūyóujiǎnbìngméiyǒutóng sūnchéngzōngxúnshìsōngshān jǐnzhōudeshíhòu,duìguānnèiwàidexiēshìdexiēkàndōushàngshūgěimíngzōng,míngzōngdànquándōucǎiledejiàn,érqiěháijiāshǎnglesūnchéngzōng dànjiāfēnglesūnchéngzōngwéitài,érqiěháishǎnglemǎngqiánděng 

jiùzàijiāfēngjiāshǎngzhīhòudesānyuè,tún língděngchéngdōubèihuǐhuài,sūnchéngzōngpàirénzhòngxīnxiūzhù nàizhèshíhòuqīngjun1yòuránjìng,sūnchéngzōngzàihuāngmángzhīzhōnggǎnwǎnglejīngzhōu,háipàilexiērénqiánjiùyuán,dànshìyīnwéiliáodōngxúngǎibiànlechūshīde,dǎozhìqiánjǐnzhōujiùyuándexiāngděngrénbèiqīngjun1suìbài érzhèshíhòugānggāngxiūhǎodelíngyòubèihuǐhuàile,shìcháotíngzhōngdeduōchéndōuguàishuōshìsūnchéngzōngxiūzhùjiùdechéngchídǎozhìkànlezhèshībài,háishuōsūnchéngzōngshìsàngshīguó shìsūnchéngzōngjiùzàibìngqǐng,háishàngshūlebiānguānzhèngshìshíliùjiànshì,dànshìzhèxiējiànmíngzōngkànlezhīhòubìngméiyǒucǎi sūnchéngzōngjiùzàigāoyángchéngzhùlenián,jìnguǎnmíngzōngduōsuànzhàoyòngsūnchéngzōng,dōubèigěijuéle 

gōngyuán1638niándeshíhòu,qīngbīngzàijìng,shíyuèdeshíhòuqīngbīngdàolegāoyángchéng sūnchéngzōngdàizhequánjiārénshǒuchéng,dànshìzhèliàngjiǎnzhíshìtángdāngchē hěnkuàigāoyángchéng,sūnchéngzōngquánjiābèiqínzhù zuìhòuduōěrgǔnxiàlìngsūnchéngzōngbǎngzàiwěishànggěituōle 

sūnchéngzōng

sūnchéngzōngshìmíngjiéchūdejun1shìzhànluèjiā,méiyǒusūnchéngzōngzàimíngcháoniánde,míngcháodemièwángshíjiānnénghuìgèngzǎoxiē zàidāngshí使shǐsūnchéngzōngwǎnkuánglán,xiǎngyàowǎnjiùmíngcháojiāngshāndetuíshì,dànshìnàishǐdechēlúngǔngǔnqiánjìn,jǐnjǐnkàosūnchéngzōng,huòzhěshìyuánchénghuànděngmíngcháoniányǒumíngdejiānglǐng,dōushìgòugǎibiàndāngshídemiànde,suǒshuōqīngcháodàiqīngcháoshìchízǎodeshìqíng 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>末</rb><rt>mò</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>承</rb><rt>chéng</rt><rb>宗</rb><rt>zōng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt>76<rb>岁</rb><rt>suì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>龄</rb><rt>líng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>拖</rb><rt>tuō</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt>

sūnchéngzōng(wǎngluò)

dànshìjìnguǎn,zàimíngzōngxiǎngzhàoyòngsūnchéngzōngdōubèisūnchéngzōngjuédeqíngkuàngxià,qīngbīnggōngdàogāoyángchéng,sūnchéngzōngjiùdàizhequánjiālǎoxiǎotóngkàngrén dànshìzhèliàngshízàidǎngzhùqīngbīngdetiě,gāoyángchéngbèigōngxiànzhīhòu,sūnchéngzōngjiùbèiqīngbīnggěizhuālelái,duōěrgǔnzěnmenéngfàngguòzhèmíngcháodemíngjiāng,shìjiùxiàlìngmìngrénbǎngdàowěishàng,huóhuóshíliùsuìdesūnchéngzōnggěituōle 

gēnshǐdezǎi,zhèwèimíngcháodejiānglǐngzuìhòujiùbèizàngzàilexiànzàigāoyángxiànde西běifāngxiàngèrzhīwài,yīnwéiqīngbīngguān,sūnchéngzōngdezhīdàoshímeshíhòuzǎojiùbèihuǐle,xiànzàinéngkàndàodekuàibēiháishìsūnchéngzōngdeshíèrdàisūngěisūnchéngzōngde wèiàiguójiānglǐng,zuìhòuliánzàngdōuhánchěndezhīshèngxiàkuàibēi,zhēnshílìngrén 

shēnchùniánderénmen,lùnzěnmexuǎndōuhǎoxiàngliǎngquán dànshìhǎozàishǐhuìgěimenshuō,lùnshìhǎoshìhuài,hěnduōshìqíngjīntiānrándōunénggěichūqīngchǔdepànduàn,dànshìxiàngxìnmendewénmíngduànjìn,shíjiānhòushìdōuhuìgěiměirénjiěshìde 

sūnchéngzōnghòurén

 qīngbīngzuìhòugōnggāoyángchéng,érdàizhequánjiārénshǒuchéngdesūnchéngzōngbèiqīngbīnggěizhuāzhùle érqiěduōěrgǔnháixiàlìngsūnchéngzōngbǎngzàiwěishànggěihuóhuótuōle sūnchéngzōngdejiārénméiyǒuhǎoyùn,sūnchéngzōngdeér,liùsūn,háiyǒuliǎngzhí,zhísūnquándōuzhànle zàizhèzhànzhōngsūnjiāháiyǒubǎiduōrénnán,shuōjiāxùnguóle 

<rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>末</rb><rt>mò</rt><rb>孙</rb><rt>sūn</rt><rb>承</rb><rt>chéng</rt><rb>宗</rb><rt>zōng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt>76<rb>岁</rb><rt>suì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt><rb>龄</rb><rt>líng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>活</rb><rt>huó</rt><rb>拖</rb><rt>tuō</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt>

sūnchéngzōngmànhuàxiàng(wǎngluò)

shǐshàngguānsūnchéngzōnghòuréndezǎifēichángdeshǎo,dànshìmengēnshǐshìjiàntuīxià sūnchéngzōnggòngyǒuér,dànshìlezhīyǒu,chúzǎoyāohuòzhěérhòu,sūnchéngzōngshìnéngméiyǒuhòudàide lìngwàisūnchéngzōngyǒushísānsūn,dànshìzhàndezhīyǒuliù,shuōmíngsūnchéngzōngháishìyǒuhòurénhuóxiàláide suǒmenzàizhèzhīnénggēnshǐshìjiànxiàngguāndezǎi,duìsūnchéngzōngdehòudàizuòpànduàn xiàngchuánsūnjiādexiàncúnnándemǒufāng 

érqiěsūnchéngzōngdezàigāoyángxiàn西běibèixiànle,dànshìxiànzàijīngbèihuǐle dànshìzàngchùháishìyǒukuàibēi,shuōzhèkuàibēijiùshìsūnchéngzōngdeshíèrdàisūnsuǒde suǒzhègòunéngshuōmíngsūnchéngzōngháishìyǒuhòudàide lìngwàixiànzàiháiliúchuánzhemíngcháodedàosūn殿diànyīngshìsūnchéngzōngdehòudài,zhèjiànshìqíngshìsūn殿diànyīngshuōde,méiyǒurèn,suǒshìshìsūnchéngzōngdehòudàishìjiànyǒudàishāngquèdeshìqíng dànshìsūn殿diànyīngduìqīngcháohuángdezàngzuòlezhèmesàngxīnbìngkuángdeshìqíng,shuōshìsūnchéngzōngdehòudàigàishìwéileràngdehángwéiyǒushuō jìngduōěrgǔnyòngtuōlesūnchéngzōng,shālesūnchéngzōngjiādebǎiduōhàorén,sūn殿diànyīngzuòwéisūnchéngzōngde hòurén dàosuànshìbàochóule 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 孙承宗的全面退守策略的问题所在:没有主力野战军

   “以辽人守辽土,以辽土养辽人”是孙承宗早在天启年间就提出的复辽方略,此方略核心就一个字——“辽”。在孙承宗看来,客兵皆不可用,只有辽东汉人才能真正保家卫国,与其徒耗钱粮调来那些无用的客军,不若用心打详情>>

  2015-07-31 15:05:08
 • 孙承宗和王在晋的争议:明末国防策略的一次转变

   天启二年,山海关,一队由京城而来的官驾鱼贯而入,其中兼掌兵部的内阁大学士孙承宗赫然在列。王经略欲尽撤关外诸军入关,于关外修八里铺新城,虫患同学等执意反对,于是引来了他的师父孙阁老来主持公道、判定是非详情>>

  2015-07-31 15:05:05
 • 揭秘太监魏忠贤与宫女客氏的畸形孽恋

  在宫中值班的太监是不能够在宫内生火做饭的,所以太监们只能吃自带的冷餐,然而宫女则是可以起火煮饭的,于是太监们便托相熟的宫女们代为温饭。久而久之,宫女与太监结为相好,称作“对食”,又详情>>

  2017-12-27 09:46:52
 • 明代皇家为何要用臭鱼祭祖

  明孝陵北京十三陵是明代帝王陵墓群,不过有三位皇帝的陵墓不在这里。一是开国皇帝朱元璋,再有就是建文帝和景泰帝。建文帝因靖难之役下落不明,自然是“死无葬身之地”。景泰帝则因英宗复辟而被详情>>

  2017-12-22 11:59:56
 • 减肥做皇帝

  明仁宗朱高炽,是永乐皇帝朱棣的大儿子。他的皇帝生涯恐怕是明朝历代帝王中最窝囊的。老爸健在的时候,不受老爸喜爱,又受两个弟弟汉王高煦、赵王高燧的挤兑,继承权几乎不保。好不容易多年的媳详情>>

  2017-12-19 09:29:27
 • 揭开日本向明朝“朝贡”的历史真相

  明朝与日本的贸易关系,由于倭寇的骚扰,显得异常复杂。明初几位皇帝曾寄希望于通过外交途径来抑制倭寇的侵扰,故对日本实行过羁縻政策,颁赐给勘合,准许他们入明朝贡。但是,因双方对“朝贡”详情>>

  2017-12-15 17:08:56
 • 开国功臣徐达真是被朱元璋赐死的么

  徐达(1332年~1385年),明朝第一开国功臣,字天德。汉族,濠州钟离(今安徽凤阳东北)人。洪武初累官中书右丞相,封魏国公,死后追封中山王,谥详情>>

  2017-12-15 12:36:43
 • 唐朝官场上的做秀大王遇到的尴尬事

  唐朝时有个官员叫做李庆远,虽然这个人官不大,大概也就是个四品官员,食禄六百石,但是却是官场上典型的潜力股,他是帝国下一代接班人太子的侍从官,专门负责太子爷的吃喝拉撒睡,仗着这层关系详情>>

  2017-12-15 12:36:40
 • 性格悲剧:劳模皇帝崇祯吝啬花钱断送大明江山

  崇祯画像帝王中的劳模标题即一悖论。按照一般的常识,励精图治的总是那些圣明的帝王,如唐宗宋祖、秦皇汉武、康熙乾隆。而亡国之君,不用说,那自然要么昏庸,要么残暴,要么糊涂,要么是兼具三详情>>

  2017-12-15 11:50:16

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

PK10牛牛 亚洲彩票 幸运赛车 欢乐生肖 上海时时乐开奖 福建11选5走势 99彩票导航网 欢乐生肖 澳洲幸运10开奖结果 快乐赛车开奖