讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

田忌赛马:历史上著名的故事给予我们什么启示

来源:讲历史2018-01-16 13:36:49责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】《田忌赛马》是我们小学的时候就读到的一篇著名的文章,是中国人耳熟能详的故事。这个故事还要从春秋战国时期著名的军事家孙膑,被同门师兄弟庞涓陷害,受了酷刑成为了残疾…

 tiánsài shìmenxiǎoxuédeshíhòujiùdàodepiānzhemíngdewénzhāng,shìzhōngguóréněrshúnéngxiángdeshì zhèshìháiyàocóngchūnqiūzhànguóshízhemíngdejun1shìjiāsūnbìn,bèitóngménshīxiōngpángjuānxiànhài,shòulexíngchéngwéilecánrén,dànshìméiyǒuněi,zhìyàobàochóu 

<rb>田</rb><rt>tián</rt><rb>忌</rb><rt>jì</rt><rb>赛</rb><rt>sài</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt>:<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>著</rb><rt>zhe</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>给</rb><rt>gěi</rt><rb>予</rb><rt>yǔ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>启</rb><rt>qǐ</rt><rb>示</rb><rt>shì</rt>

piànláiyuánwǎngluò

tīngshuōguódewēiwángxiánxiàshì shànjiàn,shìjiùtōutōushuōguóde使shǐzhě,dàiguó dāngshíwēiwángyǒuchǒngxìndejiāngjun1jiàotián,hěnhuānwēiwángsài,shìdeshàngguówángde,suǒměidōushūle,fēichángsàng 

sūnbìnkàndàohòujiàozhèshìtuījiàndehuì,shìzhǎodàotián,ràngyòngqiānjīnwéizhùgēnwēiwángsài,bǎozhèngnéngyíng,tiánshēngshuō,yàoma,sūnbìnshuōzěnmegǎnnòngjiāngjun1ne,kàndàojiāngjun1dewángdedezhìshíchàduō,dànshìnínměidōushìshàngděngduìshàngděng zhōngděngduìzhōngděng xiàděngduìxiàděng,zhèyàngxiàdāngrándōushìshūā wéishímeyòngníndeshàngděngduìwángdezhōngděng yòngníndezhōngděngduìwángdexiàděng,ránhòuyòngníndexiàděngduìwángdeshàngděng,zhèyàngsuīránshūle,dànshìsàishìsānliǎngshèngde,zuìhòunínkěndìngnéngyíngā 

tiányǒuxiēchí,guòránjīngshūlemeduōle,fángtīngsūnbìndeshìshì,便biànshìyòushūleméishímediūrénde,shìjiùcǎiyòngdesūnbìndemóu,guǒránzuìhòuyíngleliǎngchǎngsài,yínglewēiwángdehěnduōhuángjīn tiánhěnshì,jiàosūnbìnsuīránshìcánrén,dànshìdequèshìréncái,shìjiùtuījiàngěilewēiwáng,wēiwángshìqiúxiánruò,hěnkuàijiùrènmìngsūnbìnwéijun1shī,sūnbìndejun1shīcáinéngdàoleshīzhǎn 

 

    tiánsàideshì

tiánsàideshìzàizhōngguóshǐshàng广guǎngwéiliúchuán,shìzhōngguórénshúzhīdezhìhuìshìzhī tiánsàideshìgěimenhěnduōdeshì menkàndàosūnbìnshíbìngméiyǒugènghuàntiánde,háishìyuánláide,zhīguòshìsàideshíhòuhuànlexiàchūchǎngshùnjiùnéngyíngsài 

<rb>田</rb><rt>tián</rt><rb>忌</rb><rt>jì</rt><rb>赛</rb><rt>sài</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt>:<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>著</rb><rt>zhe</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>给</rb><rt>gěi</rt><rb>予</rb><rt>yǔ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>启</rb><rt>qǐ</rt><rb>示</rb><rt>shì</rt>

piànláiyuánwǎngluò

yīnwéizhīdàotiándegēnwēiwángdeshìchàxiē,dànshìchàbiétài,suǒjiùyòngdejiàoyōushì,gǎibiànyuánláidesàifāngshì,yòngtiándeshàngděngduìwēiwángdezhōngděng,yòngtiándezhōngděngduìwēiwángdexiàděng,zuìhòuzàiyòngtiándexiàděngduìwēiwángdexiàděng,zhèyàngsuīránshūle,dànshìyīnwéisàishìsānliǎngshèng,tiánzuìzhōngyínglesài 

zhèshuōmíngshìdeyōulièshìxiàngduìde,zàixiàngchàtàideqíngkuàngxià,zhīyàoyòngdeyōushìduìduìfāngdelièshì,me使shǐzàiduìfāngdeqíngkuàngxià,yǒunéngshèng sūnbìnzhīsuǒyǒuzhèmóu,jiùshìyīnwéishìxiānwēiwángtiándesàiguīlejiědehěnqīngchǔ,zhīdàowēiwángdetiándedeyōudiǎnquēdiǎnzài,bìngqiěyòngsàiguī,shìxiānzuòlechōngfèndezhǔnbèi,suǒcáigǎnràngtiánwēiwángyòngqiānjīnzuòzhù,bìngqiězuìhòuyínglesài 

háiyǒushìjiùshìyàozhīrénshànrèn,guǒtiányīnwéisūnbìnshìcánrén,màorén,mejiùsuànsūnbìnyǒutiāndeběnshìshīzhǎnchūlái,jiùméiyǒutiánsàideshìle
háiyǒujiùshìzàisūnbìnláiguózhīqián,tiándecóngláiméiyǒushèngguò,tiánwéishìdeháng,zhǔnbèiyàohuàndiàomen,dànshìsūnbìnxiànshízhèxiēdenéngbìngchà,zhīyǒudeyòngyàngshèng,zhèxiēsuànzhǎodàodele  

    tiánshìzěnyàngderén

tiánshìzhànguóchūguódejiāng,shìdāngshíguózuìzhemíngdeliángjiāng,míngzhènguó zuòzhànyǒnggǎn,hěnyǒujun1shìcáinéng,shìduōderéncái,hòushìbái  zhàokuòděngzhànguóshídezhemíngjiānglǐngxiàngbìnglùn,rènwéishìzhōngxìngguódeguānjiànrén,zhèmezhōngchénliángjiāngzuìhòudejiéquèshìfēichángbēicuīde,nándàojiùshìqiángshìyīngxióngde宿xiǔmìngma?

<rb>田</rb><rt>tián</rt><rb>忌</rb><rt>jì</rt><rb>赛</rb><rt>sài</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt>:<rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>著</rb><rt>zhe</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>故</rb><rt>gù</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>给</rb><rt>gěi</rt><rb>予</rb><rt>yǔ</rt><rb>我</rb><rt>wǒ</rt><rb>们</rb><rt>men</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>启</rb><rt>qǐ</rt><rb>示</rb><rt>shì</rt>

piànláiyuánwǎngluò

tiánjǐnzàijun1shìshàngcáihuáchūzhòng,guòhěnduōshèngzhàng,tóngshíshìzhīrénshànrèn,shànxiànréncái,tuīréncáide zàisàideguòchéngzhōngxiànlesūnbìnzhèjun1shī yuánláisūnbìnzàiwèiguóshòudàopángjuāndexiànhài,jīngshìcánfèiderénle,dàizhebàntiáomìngláidàoguó,shìxiǎngpèngpèngyùn,jiùshìxiǎnghuómìng yuánxiānzhīshìzhīmíngdemén,yīnwéishēncánshòuzhòngshì,zhídàoyǒuyīnwéixiàngtiánxiàn,bāngzhùtiányínglesàisài,shòudàotiándeshǎngshí,sūnbìncáizàiguóshòudàozhòngyòng 

hòu,tiánsūnbìnpèi,xiānhòuzàiguìlíngzhīzhànlíngzhīzhànzhōngbàilewèiguó,wèiguóguósǔn,guóchènledōngfāngzhǔdewèi sūnbìnliàodàotiányīnwéigōnggāogàizhǔ,nánmiǎnhuìshòudàoxiǎoréndecāi,dānxīnhuìshòudàoxiànhài shìtiánsuīránshìjun1shìshàngdeliángjiāng,dànshìzhèngzhìshàngquègòuchéngshú,huì使shǐyòngmóu,gèngméixiǎngdàobiérénhuìyòngyīnmóuguǐhài,guǒránbèisūnbìnliàodào,tiánzàihuíguóhòujiǔjiùzāodàoguóxiàngzōudefǎnjiāndexiànhài,bèitáodàochǔguó zuìhòuxuānwángwèi,rènshídàotiánshìbèixiànhàide,jiāngjiēhuíleguó,bìngqiěgěiguānyuánzhí 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

刘备与周瑜的微妙互动 -上

合作可互利,阴谋则相咬。虽孙权与刘备保持联盟关系,在赤壁之战及南郡围城,周瑜与刘备互有建树,已有互蒙互利的合作关系。但是...详情>>

快乐赛车投注 北京两步彩 极速快乐8 欢乐生肖 韩国1.5分彩 秒速快3 奔驰彩票开奖 德国时时彩 荣鼎彩开奖 235棋牌