讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

中国历史上最出名的六对才貌双全的姐妹花

来源:讲历史2017-11-12 19:58:21责编:阿木木人气:
字号:小号|大号
【内容导读】在我们浩瀚五千年的中国历史上,美女无数,也不乏“色、艺”绝佳之极品女人,其中又以姐妹花为极品中之极品!她们各自在历史的长河里书写着自己精彩纷呈的人生,留下了这样…

zàimenhàohànqiānniándezhōngguóshǐshàng,měishù,   juéjiāzhīpǐnrén,zhōngyòujiěmèihuāwéipǐnzhōngzhīpǐn!menzàishǐdezhǎngshūxiězhejīngcǎifēnchéngderénshēng,liúxiàlezhèyànghuòyàngdechuáncǎi,lìngrénchēng 

    1 qiáoxiǎoqiáo

hàndàiqiáo qiáoběnwéiliǎngxìng xiǎoqiáoxìngqiáoérfēiqiáo,hòushìqiáoxìngdeqiáobèijiǎnhuàwéiqiáo qiáodexìngběnzuòqiáo,zhìliǎngdefāngmíng,shǐshūshīzǎi,zhīhǎoqiáo xiǎoqiáoláibié qiáo xiǎoqiáozhèduìmèihuā,jun1hàochēngguó,shēngdedàoyǒuduōměi? sānguózhì méiyǒuxiě,méiyǒuxiě,luóguànzhōngméiyǒuxiě,zhèzhǒngměishízàitàile shì,qiānbǎiniánlái,zhè měi zhídòngrénxīn 

měipèiyīngxióng,duìjiěmèihuā,tóngshíjiàgěiliǎngfēnghuádāngshìzhīyīngjié,shìxióngluèguòrén wēizhènjiāngdōngdesūn,shìfēngliútǎng wénshuāngquándezhōu,zhèyàngdeyīnyuányīnggāikānchēngměimǎnle,rán,xiǎoèrqiáoshìfǒuzhēndehěnxìngne?shíqiáodemìngshìhěnde sūnqiáodeniánshì24suì,qiáoshì18suì,tiānliángyuán,liǎngniánhòuzhèngdāngcáocāoyuánshàozhànguān,sūnzhèngzhǔnbèiyīnchāngyínghànxiàn,quèbèigòngdejiāsuǒshā,shíniánjǐn26suì qiáosūnjǐnguòleliǎngniándeshēnghuó dāngshí,qiáochōngliàngèrshíchūtóu,qīngchūnshǒuguǎ,shēnbiānzhīyǒuqiǎngbǎozhōngdeérsūnshào,cónghòu,zhīyǒucháocháohén,qīn,hánxīn, 

érxiǎoqiáoqiáodemìngyùnhǎodào,xiǎoqiáozhōuqíngshēnēnàixiàngchùleshíèrnián xiǎoqiáogēnzhezhōusuíjun1dōngzhēng西zhàn,bìngcānjiāguòshǐshàngzhemíngdechìzhīzhàn zhànhòuèrnián, háijiānglíng,wéihángzhuāng,érdàoqiū,bìng,shíniánsānshíliùsuì  zàizhèshíèrniánzhōng,zhōuzuòwéidōngdetǒngbīngjiāng,jiāngxiàhuáng,chìcáocāo,gōngxūn,míngyángtiānxià
nián寿shòuyǒng,zàizhǔnbèigōngzhōushíbìngqiū,niánjǐn36suì zhèshí,xiǎoqiáoguòsānshísuìzuǒyòu,zhàshījiāǒu,bēixiǎngjiàn 

<rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>貌</rb><rt>mào</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>姐</rb><rt>jiě</rt><rb>妹</rb><rt>mèi</rt><rb>花</rb><rt>huā</rt>

2 zhàofēiyànzhào

shuōdàozhàofēiyànzhàozhèjiěmèiliǎng,kǒngsuǒyǒuxuéguòshǐderénméiyǒuzhīdàode zhàofēiyànyuánmíngzhǔ,zhīyīnyǎotiǎoxiùměi,pínglánlínfēng,yǒupiānránfēizhīgài,línduō fēiyàn zhī jiǔérjiǔzhī,rénmenjiànjiànwàngledeběnmíng,érjiàozuòzhàofēiyàn 

yīnwéicóngxiǎojiāqióng,zhàofēiyànzhàohěnxiǎojiùbèimàidàoyángāgōngzhǔjiāzuò zhǎnghòu,jiějiězhàofēiyànshēncáimiáotiáo,tàiqīngyíng
mèimèizhàoměiyànmèizhàofēiyànxiàngshàngxià zhàofēiyànzhàojiěmèiliǎngbèihànchéngliúàozhāojìngōnghòu,miànduìzheyǎnqiánderónghuáguìyínfēngxīng,zhèduìcéngjīngxiàngwéimìngdejiěmèi,kāishǐzhēngfēngchī,hènshēngyòushēngliàngdeyòuzhǐzhàofēiyàn,zuìzhōngmèimèizhànshènglejiějiě,chénglehànchéngliúdezhuānchǒngérgānzhěnqīnglěngdejiějiě,quèchéngwéileyínluànhòugōngderén bēidehěn,zhèduìzàidǎoyīnfāngmiànyǒuzheshūcáinéngde jiěmèihuā dōuméinénggòushànzhōng,mèimèichénglexiàochénghuángdepéizàngpǐn,jiějiězàiguójiāhuànzhǔhòubèishā!

<rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>貌</rb><rt>mào</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>姐</rb><rt>jiě</rt><rb>妹</rb><rt>mèi</rt><rb>花</rb><rt>huā</rt>

    3 zhōuhòuxiǎozhōuhòu

qiánhòuyǒuliǎnghuánghòu,zhōuhòu xiǎozhōuhòu,liǎngréndōushìwénmíngtiānxiàdejuéměirén zhōuhòumíngxiànxiǎoéhuáng
xiǎozhōuhòumíngjiāmǐn,yīng,shìnáncháozhòngchénzhōuzōng zhōuhòuniánzhǎngsuì,shíjiǔsuìshí,jiàgěi wèihòu,jiùwéihuánghòu éhuángduōcáiduō,jīngtōngshūshǐ shànjiěyīn shàn biéshànzhǎngyǎnzòu tángdàizhemíngde shang ,tángzhànluànhòushīchuán zhīcóngchùhuò shang decánquē,éhuángjiābiàn,xiūlezhemíngde shang  

ránér,hóngyánbáomìng,zhèwèishǒuleshínián,qíngtóuàiquèrǎnbìng,gōngyuán965nián,shìhàozhāohuìhuánghòu,niánèrshíjiǔ éhuánghòunián,yínglexiǎozhōuhòu,xiǎozhōuhòuéhuángxiǎo14suì,éhuángjiéhūnshí,xiǎozhōuhòuniánjǐn5suì xiǎozhōuhòudànxiàngmàoshēngměi,bìngqiězhīshūshí,shànyīn,jiàozhīdezhōuhòuyóuwéijīngmiào gōngyuán978niánbèitàizōng,xiǎozhōuhòubēitòng,dāngniánshāshēnwáng,zhuīsuíér,dàijiārénxiāngxiāoyǔn 


    4 biànsàibiànmǐn

biànsàibiànmǐnshìmíngqīngchūshíqínhuáidemíng,shìduìqīnjiěmèi,menyuánběnchūshēnqínhuáiguānhuànzhījiā,xìng,yīnzǎowáng,èrrénlúnluòwéi 

biànsài,yòumíngsàisài,yīnhòuláihào jīngdàorén ,chēngjīng biànsàishīqínshūhuàsuǒnéng,shànxiǎokǎi,tōngwénshǐ 18suìshíyóumén,qiū,wǎngláiqínhuáizhōuzhījiān,shìmíngqīngchūdewèiqínhuáizhemíng chuánwén,chóngzhēndechǒngfēitiánshìdetiánwǎnláijīnlíngxuǎnfēishí,zàikànzhōngchényuányuándetóngshíkànzhōnglebiànsài,dànhòulái,biànsàijiàgěilezhūhóu,yīn,suíjiāngshìróuróujìnfèngzhī,shēnxià,zàizhōuchūjiādāngledàoshì,70suìdemíngzhèngbǎo,zhèngzhùbiégōngzhī biànsàizhǎngzhāixiù,chísòngjièshènyán,wéibàozhèngshìzhīēn,yòngsānniánshíjiānwéizhèngshìshéxuèshū huájīng ,biànsàihòuláiyǐnhuìshān,shíniánhòubìngshì,zànghuìshāntuóānjǐnshùlín 

biànmǐnyòumíngsàimèi  qīngdàishēngzhì :biànjīngyǒumèimèijiàobiànmǐn,zhǎngtíngtíng,fēngqíngchāoyuē,miànbáifáng rénmenkàndàojiùxiàngkàndàolezàishuǐzhōngdeshuǐjīngpíng biànmǐnshànhuàlánhuāqín biànmǐnhòuláijiàgěileshēnjìnshìwéijiǔ wéijiǔshìmíngzǎixiàngshēnshíhángdesūn,bǐngxìngháo,hǎobīn,shīwénwénmínghǎinèi shēnwéijiǔlebiànmǐnhòugèngjiā,shìbiànmǐnwéiguīzhōngliángyǒu ránérshíjiānzhǎng,wéijiǔyīnbìngle hòuláibiànmǐnyòugǎijiàgěileyǐngchuāndeguānrénjiā,sānniánhòubìngle 

<rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>貌</rb><rt>mào</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>姐</rb><rt>jiě</rt><rb>妹</rb><rt>mèi</rt><rb>花</rb><rt>huā</rt>

    5 éhuángyīng

éhuáng yīng,zhōngguódàichuánshuōzhōngyáodeliǎngér zhǎngyuēéhuáng,yuēyīng,jiěmèitóngjiàshùnwéi shùnwǎnniánshí,jiǔshāndàishēngzhànluàn,shùnxiǎngdàoshìcháxiàshíqíng shùnzhèxiǎnggàoéhuáng yīng,liǎngwèirénxiǎngdàoshùnniánlǎoshuāi,zhēngzheyàoshùnkuài shùnkǎodàoshāngāolín,dàoshé,shì,zhīdàilesuícóng,qiāoqiāo éhuáng yīngzhīdàoshùnzǒudexiāo,chéng zhuīdàoyángjiāngbiāndàolefēng,wèimensòngshàngdòngtíngshān,hòulái,liǎngzhīshùn,máizàijiǔshānxià,便biàntiāntiānzhúxiàngjiǔshānfāngxiàngwàng,zhèdezhúrǎnlèibānbān hòulái,liǎngtóuxiāngshuǐérwáng,chénglexiāngshuǐzhīshén jīnjiāngnányǒu bānzhú   xiāngfēizhú zhīshuō,gàichū 

6 érhǎilánzhū

xiàozhuāng  értiānshēngzhìchēngshàngqīngcháoqiándejuédàijiārén,shìqīngcháoshǐshàngwèiqīngzhòng shòuguānzhùderén zàimíngdōngběidehúnzhànzhōng,zuòwéizhèngzhìliányīndeniǔdàijiàgěihuángtàiwéijìn,shínián13suì zàihòujīndechénggōngzhōng,zhújiànjuànchǎngyòuchǎngzhèngzhìdòuzhēngdexuán,bìngzhǎnshìchūlezhuóyuèdezhèngzhìcáihuá,zhúquèlewěndewèibìngchéngwéiqīngchūzhèngtánshàngdeyánjiǔdǐngderén 

qīngtàizōnghuángtàihòugōngzhōngyǒuwèihòufēi,zhōngbāokuòxiàoduānhòuxiàozhuāngwénhuánghòu,dōushìyànchāoqúndeměimàojiārén,huángtàiméiyǒuàide,ránérzuìshòuchǒngàideguòchénfēile 

<rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>貌</rb><rt>mào</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>全</rb><rt>quán</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>姐</rb><rt>jiě</rt><rb>妹</rb><rt>mèi</rt><rb>花</rb><rt>huā</rt>

chénfēishìméngěrqìnbèizhàisāngzhī,mínghǎilánzhū,zhuāngfēidejiějiě hǎilánzhūzhuāngfēi4suì,guǒyìngyàozhèliǎngjiěmèideměimàozuòduì,hǎilánzhūjuéshìdeměiyànshìérwàngchénde,yīnérbèishòuhuángtàidechǒngài chóngyuánnián,huángtàidàimíngfēichángyòngdefēnghào,fēnghǎilánzhūwéi chénfēi   shījīng zhōngxiàngzhēngàiqíngdeshī: guānguānsuījiū,zàizhīzhōu,yǎotiǎoshū,jun1hǎoqiú ,jiāngchénfēizhùdeqǐngōngmìngmíngwéi guānsuīgōng  chénfēidewèizàigōngzhōngwèièr,jǐnxiàoduānhuánghòu 

chóngèrnián,chénfēishēngxiàhuáng,huángtàixīnruòkuáng,hěnkuàijiùjuédìngzhèyīngérwéihuángwèichéngrén,yànqúnchén,shètiānxià nàibáomìngduǎn,láidàorénshìjiāngāngbànnián,shàngwèiláimìngmíngjiùyāowángle àide,gěihuángtàichénfēichénzhòngdejīngshén chénfēisuǒzāodàodeyóuzhòng,zhěngguǎhuān,zhōngyōumènchéngbìng chénfēiliúzhī,huángtàizhèngzàisōngshānzhànchǎngshàngzhǐhuīzuòzhàn,zhīchénfēibìngwēidexiāohòu,jiānchénggǎnhuíshèngjīng,dāngjìnguānsuīgōngshí,chénfēijiàfǎnyáochíle,zhōngnián33suì,zhèngshìfēnghuázhīnián 

gàiliánhǎilánzhūxiǎngdào,huángtàizàizhīshìdexiāoshí,jìngrándāngzhezhòngduōchén fēi shìcóngmiànqiánfàngshēng,quánránwángzhězhīzūn shìhòu,shènzhìháizàihǎilánzhūshìhòudetiānrándehūnleguò wéibiǎoshìduìàifēidedàoniàn,huángtàiwéichénfēihánglelóngzhòngdesàng,shìhàowéimǐnhuìgōngyuánfēi,zhèshìqīngdàifēishìhàozhōngshùzuìduōde chénfēihòuliǎngnián,huángtàimìngguījiǔquánle huángtàiduìchénfēizhèzhǒngzhēnqíng,zàicháohuángzhōngdōushìshǎojiànde 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 美女潘金莲到底是为了什么嫁给矮矬穷的武大郎?

  随着社会的开展和我们当代关于古时的研讨,我们都晓得了潘金莲和武大郎,也成为了众所周知的故事。而他们身上也有着众多的谜团。那么潘金莲和武大郎结婚的真正缘由有哪些呢?潘金莲为何背叛武大郎呢?潘金莲和武详情>>

  2016-04-11 17:45:37
 • '红颜祸水'原来说的是她!女真第一美女叶赫老女

  叶赫那拉氏(又译叶赫纳喇、叶赫纳兰)是满族中的大姓,也是起源较早的姓氏之一。据史料记载,叶赫那拉氏最早的祖先可追溯到五代时期的海西女真,为满族八大姓之一。相信大家但凡是对清朝历史有少许了解便对详情>>

  2016-04-07 15:27:20
 • 民国那些名媛:见识下民国5大美女级社会名媛!

  相关资料大部分转自《上海滩名门闺秀》名媛美女NO 1严仁美她的曾祖父严筱舫(名信厚,1838-1906,浙江慈溪人)是李鸿章的幕僚,著名实业家,当过天津长芦盐务帮办,在上海参与创办中国第一家银行中国通详情>>

  2016-04-05 11:37:33
 • 世界10大美女警察 各国女警花制服诱惑大PK

  世界上第一个有女警察的国家是美国,那是1910年,几年后英国也有了女警察。到现在女性的地位越来越高,她们的工作也机会也变得越来越多,有的女性不爱红妆爱武装,但这并不能掩盖他们的美丽。 10、瑞典女警,详情>>

  2016-04-05 11:29:25
 • 民国美女珍贵老照片:那些从画中走出来的美女

  透過這些老照片,諸君可一睹民國紅顏的綽約風姿!这张应该是1950年在上海的一次聚会,想给大家看的是右二的严仁美。家世显赫,气质非凡的绝色佳人。这是一张赵四小姐的老照片,很有气质,左三就是她!这是张伯驹详情>>

  2016-04-05 11:25:39
 • 哪位三国美女宁愿死不愿受到权臣董卓的侮辱?

   董卓这个人是一代枭雄,本身就是好色之徒。三国演义上说王允巧用美人计离间他和手下大将吕布的关系,其实貂蝉这个人是虚构的。不过董卓的确对女人情有独钟,尤其是漂亮的女人。 董卓曾经废过当时的皇帝汉少帝刘辩详情>>

  2016-04-01 16:35:10
 • 诸葛亮“挥泪斩马谡” 历史最大冤案?

  读过三国演义小说的朋友都知道,三国演义“第九十六回孔明挥泪斩马谡周鲂断发赚曹休”里有诸葛亮挥泪斩马谡的情节,那么这段故事到底是真还是假的呢?&n详情>>

  2017-11-12 19:58:10
 • 关公与赵云是三国时代最毒的两大杀手?

  关羽和赵云是《演义》中最杰出的杀手,整部《演义》赵云杀将之多无以伦比,而且杀得干净利落,毫不拖泥带水!但他专检小鱼小虾下手,除了背后挑了准一流的详情>>

  2017-11-12 17:41:21
 • 这个武将一生竟然历经九个皇帝最后自己也成了皇帝?

  古代皇帝手握大权,后宫三千佳丽。但是他们的平均寿命还没普通人高,很多三十来岁就死了,长寿的皇帝可以说是屈指可数了。其中有一个可以说是非常厉害了,仿佛自带主角光环一般,以将领的身份熬死9个皇帝,然后自己详情>>

  2017-11-12 17:41:13

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

天津十一选五前三走势 秒速时时彩 韩国1.5分彩 三分快3 秒速快3 快乐赛车开奖 飞速赛车平台 澳洲幸运10开奖结果 北京两步彩APP 飞速赛车平台